ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า

         โปรดอ่านเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าและการใช้บริการของรอร์ยูฉบับนี้อย่างละเอียด (“เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า”) เนื่องจากเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าฉบับนี้ กำหนดรายละเอียดอันเป็นข้อมูลสำคัญอันเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ การเยียวยาของผู้ใช้งานในการสั่งซื้อสินค้าและใช้บริการของรอร์ยูเอาไว้ เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าฉบับนี้ประกอบด้วยข้อจำกัดและข้อยกเว้น รวมถึงหน้าที่ต่างๆตามกฏหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ระหว่างผู้ใช้และรอร์ยู

1. คำนิยามและคำจำกัดความ

 • “คู่สัญญา” หมายความถึง รอร์ยูและผู้ใช้งานทั้งสองฝ่าย
 • “คำสั่งซื้อ” หมายความถึง การทำรายการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางของรอร์ยู
 • “ช่องทางของรอร์ยู” หมายความถึง เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของรอร์ยู รวมถึงเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นใดๆ ซึ่งรอร์ยูได้รับอนุญาตให้นำออกเผยแพร่และ/หรือใช้งานภายใต้เครื่องหมายการค้า “รอร์ยู” หรือ “RawrYou”
 • “ผู้ใช้งาน” หมายความถึง ลูกค้าหรือบุคคลใดๆ ทั้งประเภทบุคคลธรรมดา สถานประกอบการ และ/หรือ ร้านอาหารที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล ที่ได้ทำคำสั่งซื้อสินค้าและใช้บริการผ่านช่องทางของรอร์ยู ทั้งนี้ ผู้ใช้งานมีความหมายรวมทั้งผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดา และผู้ใช้งานประเภทร้านอาหารหรือนิติบุคคล
 • “ผู้ใช้ประเภทบุคคลธรรมดา” หมายความถึง ลูกค้าทั่วไปที่มีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลใดๆ ที่มิได้ประกอบกิจการประเภทร้านอาหารหรือนิติบุคคล ทั้งนี้ ผู้ใช้ประเภทบุคคลธรรมดายังมีความหมายรวมไปถึงผู้ใช้งานที่ได้สมัครใช้บริการรอร์ยูโดยระบุการใช้งานประเภทร้านอาหารหรือนิติบุคคล แต่ทางรอร์ยูได้พิจารณาตรวจสอบแล้วพบว่าควรจัดให้เป็นลูกค้าประเภทบุคคลด้วยอีกด้วย
 • “รอร์ยู” หมายความถึง บริษัท เดลี่ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด จดทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105559040621
 • สำนักงานตั้งอยู่ที่ 8 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 • “สินค้า” หมายความถึง สินค้าใดๆ ที่ได้มีการเสนอขายและผู้ใช้งานได้ทำรายการสั่งซื้อผ่านช่องทางของ รอร์ยู ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทวัตถุดิบในการทำอาหาร อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงรส และผงปรุงรสต่างๆ
 • “เหตุสุดวิสัย” หมายความถึง เหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรอร์ยู อันส่งผลให้รอร์ยูไม่อาจดำเนินการส่งมอบสินค้าตามวัน เวลา และ/หรือ สถานที่ที่ได้กำหนดในคำสั่งซื้อสินค้าของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ เหตุสุดวิสัยยังมีความหมายรวมถึงเหตุการณ์ใด ๆ อันจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ใช้งาน แม้ว่ารอร์ยูจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น เช่น อัคคีภัย น้ำท่วม แผ่นดินไหว โรคระบาด อุบัติเหตุ หรือคำสั่งของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานใดๆ ที่รอร์ยูมีหน้าที่ต้องปฎิบัติคำสั่งดังกล่าว

2. การทำรายการสั่งซื้อสินค้า

 • ราคาสินค้าที่รอร์ยูได้กำหนดและแจ้งไว้ในส่วนของรายการสินค้าบนช่องทางของรอร์ยูเป็นราคาสินค้าที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบของรอร์ยูจะทำการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มและอัตราค่าส่งสินค้าให้แก่ผู้ใช้งานในหน้ารวมราคาสินค้าหลังจากที่ผู้ใช้งานได้เลือกรายการสินค้าเสร็จสิ้น โดยระบบจะแสดงราคาหลังคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มและอัตราค่าส่งสินค้าให้แก่ผู้ใช้งานอย่างชัดแจ้ง เพื่อให้ผู้ใช้งานมีสิทธิตรวจสอบก่อนที่จะทำการยืนยันคำสั่งซื้อและชำระราคาค่าสินค้า
 • ในการทำคำสั่งซื้อสินค้า ผู้ใช้งานจะทำการเลือกสินค้าและทำรายการผ่านทางช่องทางของรอร์ยูและวิธีการที่รอร์ยูกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ใช้งานมีหน้าที่ตรวจสอบและทบทวนรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนการกดยืนยันคำสั่งซื้อ โดยผู้ใช้งานจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าที่ได้กดยืนยันคำสั่งซื้อไปแล้วได้
 • ผู้ใช้งานสามารถทำรายการสั่งซื้อสินค้าได้หลายคำสั่งซื้อในคราวเดียว โดยสามารถกำหนดและแบ่งแยกวันและเวลาในการจัดส่งสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อแต่ละคำสั่งซื้อแต่ละคราวให้แตกต่างกัน โดยผู้ใช้งานจะต้องระบุวัน เวลา และสถานที่ส่งสินค้าแต่ละคราวไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน
 • สำหรับผู้ใช้งานประเภทร้านอาหารหรือนิติบุคคล ทันทีที่ผู้ใช้ประเภทร้านอาหารหรือนิติบุคคลได้กดยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว ให้ถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทันที
 • สำหรับผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดา หลังจากที่ผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดาได้มีการกดยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว ยังไม่อาจถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวเสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่จะถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวเสร็จสิ้นสมูรณ์หลังจากที่ผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดาได้มีการชำระเงินค่าสินค้าจนครบถ้วนเท่านั้น
 • หลังจากที่ได้มีการกดยันยืนคำสั่งซื้อและถือว่าคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 2.4 และ 2.5 แล้ว ระบบภายในของรอร์ยูจะดำเนินการออกหมายเลขคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ และจะมีการส่งคำยืนยันการสั่งซื้อให้แก่ผู้ใช้งานทางอีเมลที่ผู้ใช้งานได้แจ้งไว้แก่รอร์ยู ทั้งนี้ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าที่ได้ทำการยืนยันคำสั่งซื้อได้

3. การชำระเงิน

 • ผู้ใช้งานสามารถเลือกชำระเงินค่าสินค้าได้ตามช่องทางและวิธีการที่รอร์ยูกำหนด ดังต่อไปนี้ (1) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของรอร์ยู (2) ชำระเงินผ่านช่องทางอื่นใดที่รอร์ยูกำหนดและแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม
 • ผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องชำระเงินค่าสินค้าภายในระยะเวลาที่รอร์ยูกำหนดและแจ้งผ่านช่องทางของรอร์ยูเพื่อเป็นการยืนยันคำสั่งซื้อสินค้า หลังจากที่ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาได้ทำการชำระเงินในช่องทางที่รอร์ยูกำหนดแล้ว จึงจะถือว่าการทำคำสั่งซื้อเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทันที ในกรณีที่ผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้ดำเนินการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดในวรรคแรก ระบบภายในของรอร์ยูจะดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อของผู้ใช้ประเภทบุคคลธรรมดาไปโดยอัตโนมัติ และผู้ใช้งานจะไม่สามารถกดชำระเงินในคำสั่งซื้อดังกล่าวได้อีก หากผู้ใช้งานมีความประสงค์จะทำรายการคำสั่งซื้อใหม่ ผู้ใช้งานจะต้องเข้าไปเลือกรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อใหม่อีกครั้ง
 • ผู้ใช้งานประเภทร้านอาหารหรือนิติบุคคลสามารถชำระเงินค่าสินค้าภายหลังจากที่รอร์ยูได้ดำเนินจัดส่งสินค้าไปยังร้านอาหารได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานประเภทร้านอาหารหรือนิติบุคคลมีหน้าที่ชำระราคาค่าสินค้าภายในวันที่ได้รับสินค้าจากทางรอร์ยูหรือภายในระยะเวลาอื่นใดที่รอร์ยูกำหนดและแจ้งเป็นรายกรณี ในกรณีที่ผู้ใช้งานประเภทร้านอาหารหรือนิติบุคคลไม่ชำระเงินค่าสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดในวรรคแรก ผู้ใช้งานประเภทร้านอาหารหรือนิติบุคคลมีหน้าที่ชำระดอกเบี้ยอันเกิดจากการชำระเงินล่าช้าในอัตราร้อยละสิบห้า (15%) ต่อปี

4. การยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

 • สำหรับผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดา ภายหลังจากที่ได้มีการทำคำสั่งซื้อสินค้าและชำระราคาสินค้าไปแล้ว ผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม
 • สำหรับผู้ใช้งานประเภทร้านอาหารหรือนิติบุคคล ภายหลังจากที่ได้มีการทำคำสั่งซื้อสินค้าไปแล้ว ผู้ใช้งานประเภทร้านอาหารหรือนิติบุคคลสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ผ่านทางช่องทางไลน์เท่านั้น (@rawryou) ภายในเวลา 22.30น. หรือภายในเวลาที่รอร์ยูกำหนดตามสถานการณ์ ก่อนวันที่มีกำหนดรับสินค้า 1 (หนึ่ง) วัน โดยไม่มีค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายใดๆ
 • อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานประเภทร้านอาหารหรือนิติบุคคลจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อภายหลังระยะเวลาที่กำหนดในวรรคแรกได้ หากผู้ใช้งานประเภทร้านอาหารหรือนิติบุคคลได้แจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อภายหลังกำหนดเวลาดังกล่าว คู่สัญญาทั้งสองยอมรับว่ากรณีดังกล่าวให้ถือว่าการยกเลิกไม่เป็นผลสำเร็จ รอร์ยูจะดำเนินการส่งสินค้าและเรียกชำระราคาสินค้าตามรายละเอียดที่ได้กำหนดและตกลงกันไว้ในคำสั่งซื้อเดิม

5. การจัดส่งสินค้า

 • รอร์ยูจะดำเนินการจัดส่งสินค้าไปยังร้านอาหาร ร้านค้า ที่พักอาศัย สถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นใดที่ผู้ใช้งานกำหนด ทั้งนี้ รอร์ยูมีหน้าที่แจ้งอัตราค่าส่งสินค้าให้แก่ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าก่อนที่ผู้ใช้งานจะกดยืนยันทำคำสั่งซื้อสินค้า
 • กรณีการส่งสินค้าให้แก่ผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดา รอร์ยู พนักงานของรอร์ยู จะติดต่อไปยังผู้ใช้งานเพื่อยืนยันสถานที่ส่งสินค้าภายในช่วงเวลารับสินค้าที่ผู้ใช้งานได้ระบุไว้ ณ เวลาที่ทำคำสั่งซื้อสินค้า ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับสายโทรศัพท์ที่รอร์ยู พนักงานของรอร์ยู ได้ติดต่อไปเพื่อสอบถามทางและสถานที่จัดส่ง หรือเพื่อแจ้งการส่งสินค้า หากปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อผู้ใช้งานได้ในช่วงระยะเวลาที่ระบุให้มีการส่งสินค้า จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ หรือไม่สามารถหาสถานที่จัดส่งสินค้าได้ ทางรอร์ยู พนักงานของรอร์ยู ขอสงวนสิทธิในการนำสินค้ากลับและระงับการจัดส่งสินค้านั้นไว้ โดยไม่มีการคืนค่าสินค้าและค่าขนส่งสินค้าใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามวรรคแรก หากผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดามีความประสงค์ให้รอร์ยูนำสินค้าเข้าไปจัดส่งใหม่ รอร์ยูยินดีจัดส่งสินค้าชิ้นเดิมที่ได้จัดเตรียมไว้และดำเนินการส่งให้แก่ผู้ใช้งานในคราวแรกให้แก่ผู้ใช้งานอีกครั้งภายในวันที่กำหนดรับสินค้า อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดามีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งใหม่ตามที่เกิดขึ้นจริง ตามอัตราที่รอร์ยูแจ้งล่วงหน้าก่อนดำเนินการส่งสินค้าใหม่ และเนื่องจากสินค้าที่จัดส่งอาจมีสินค้าประเภทของสดรวมอยู่ด้วย ผู้ใช้งานรับทราบและยอมรับว่ารอร์ยูไม่อาจรับประกันคุณภาพของสินค้าดังกล่าว ว่าจะมีสภาพสดใหม่ดังเช่นสภาพที่เป็นอยู่ในขณะที่รอร์ยูนำไปจัดส่งในคราวแรก

6. การรับประกันสินค้า

 • เมื่อรอร์ยูทำการจัดส่งสินค้าไปยังสถานที่รับมอบสินค้า และผู้ใช้งานได้ทักท้วงต่อรอร์ยู พนักงานของรอร์ยู และ/หรือ บริษัทขนส่งที่รอร์ยูเลือกใช้ ณ เวลาใดๆ ก่อนที่ผู้ใช้งานจะยินยอมรับสินค้าไว้ โดยทักท้วงว่าสินค้าไม่ครบถ้วน หรือสินค้ามีคุณภาพหรือลักษณะไม่ตรงตามที่รอร์ยูได้แจ้งไว้ผ่านทางช่องทางของรอร์ยู หากรอร์ยูตรวจสอบแล้วพบกว่าได้มีการจัดส่งสินค้าไม่ครบถ้วนหรือสินค้ามีคุณภาพหรือลักษณะไม่ตรงตามที่แจ้งไว้จริง รอร์ยูมีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้
  • (1) กรณีผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดา รอร์ยูมีหน้าที่คืนเงินที่ผู้ใช้งานได้ชำระไปแล้วสำหรับสินค้าที่มีการโต้แย้งดังกล่าวให้แก่ลูกค้า โดยการออกเป็นเครดิตคืนให้แก่ผู้ใช้งานภายใน 5 (ห้า) วันทำการ โดยผู้ใช้งานสามารถนำเครดิตดังกล่าวไปใช้สั่งซื้อสินค้าในคราวต่อไป หรืออาจนำเครดิตไปแลกเปลี่ยนเพื่อรับเงินสดจากรอร์ยูได้ตามวิธีการที่รอร์ยูกำหนด
  • (2) กรณีผู้ใช้งานประเภทร้านอาหารหรือนิติบุคคล รอร์ยูมีหน้าที่หักราคาสินค้าที่มีการโต้แย้งดังกล่าวออกจากยอดบิลของรายการสินค้าที่รอร์ยูจะเรียกเก็บจากผู้ใช้งานสำหรับการสั่งซื้อสินค้าในคราวนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้ใช้งานประเภทร้านอาหารหรือนิติบุคคลได้แจ้งแก่รอร์ยูว่ามีความจำเป็นและต้องการใช้สินค้าดังกล่าว รอร์ยูจะดำเนินการหาสินค้าทดแทนที่มีคุณภาพและลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกับสินค้าที่มีการโต้แย้งให้แก่ผู้ใช้งานภายในเวลา 16.00 น. ของวันเดียวกันให้แก่ผู้ใช้งาน
 • กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนรอร์ยูไม่สามารถดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดาได้ รอร์ยูยินดีคืนเงินที่ผู้ใช้งานได้ชำระค่าสินค้าไว้แล้วให้แก่ผู้ใช้งานเต็มจำนวน ตามรายละเอียดเช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในข้อ 6.1(1) ข้างต้น
 • กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนรอร์ยูไม่สามารถดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ใช้งานประเภทร้านอาหารหรือนิติบุคคลตามวัน เวลา และ/หรือสถานที่ที่กำหนดในคำสั่งซื้อสินค้า รอร์ยูมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบทันทีที่รอร์ยูทราบถึงเหตุอันทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น

7. เงื่อนไขทั่วไป

 • รอร์ยูขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หน้าเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือบริการ รวมถึงแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าฉบับนี้ ณ เวลาใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โดยการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปตามดุลยพินิจของรอร์ยูแต่เพียงผู้เดียว
 • ในกรณีที่รอร์ยูมีการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าฉบับปัจจุบันนี้ รอร์ยูจะทำการเผยแพร่ข้อกำหนดซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมในเว็บไซต์หรือผ่านทางแอพพลิเคชั่น ก่อนวันที่ข้อกำหนดซึ่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับ นอกจากนั้น รอร์ยูจะแสดงวันที่ที่มีการปรับและแก้ไขเงื่อนไขในการสั่งซื้อไว้ในเงื่อนไขในการสั่งซื้อด้วย เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบถึง “วันที่แก้ไขล่าสุด”
 • หากผู้ใช้ไม่ทำการโต้แย้งข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าฉบับซึ่งได้แก้ไขในแต่ละคราวภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้รับการแจ้งเตือนการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ใช้งานยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
 • หากผู้ใช้งานมีข้อโต้แย้งใดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า รอร์ยูจะพิจารณาข้อโต้แย้งดังกล่าวเป็นรายกรณี และรอร์ยูมีสิทธิที่จะยกเลิกสิทธิในการทำคำสั่งซื้อและการใช้บริการของผู้ใช้งานรายดังกล่าวโดยทันทีและหยุดให้บริการแก่ผู้ใช้คนดังกล่าว

เงื่อนไขการใช้บริการ

          ผู้ใช้งานโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ (“เงื่อนไข”) อย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้บริการของรอร์ยู เงื่อนไขฉบับนี้ได้กำหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างรอร์ยูและผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบริการต่างๆ ของรอร์ยู ทั้งนี้ การที่ผู้ใช้งานได้เข้าเยี่ยมชมเว็บเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือการใช้บริการต่างๆ ของรอร์ยูนั้น ให้ถือว่าผู้ใช้งานได้รับทราบและยอมรับข้กำหนดในเงื่อนไขฉบับนี้ รวมไปถึงนโยบายและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ได้กำหนดไว้และมีลิงค์เชื่อมต่อไปจากหน้าที่แสดงเงื่อนไขนี้ด้วย โดยเงื่อนไขฉบับนี้จะบังคับใช้กับผู้ใช้งานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตาม

นิยามและคำจำกัดความ

 • “บริการ” หมายความถึง การเสนอขายสินค้า การขาย การจัดส่งสินค้าที่ได้มีการสั่งซื้อ รวมถึงการให้บริการอื่นๆใด ที่มีการเสนอผ่านหน้าเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของรอร์ยู
 • “ผู้ใช้งาน” หมายความถึง บุคคลที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือ แอพพลิเคชั่นของรอร์ยู ไม่ว่าจะได้มีการสั่งซื้อสินค้าหรือหรือใช้บริการใดๆ ของรอร์ยูหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ ผู้ใช้งานรวมถึงทั้งผู้ใช้งานที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
 • “รอร์ยู (RawrYou)” หมายความถึง บริษัท เดลี่ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ซึ่งจดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทย โดยมีเลขจดทะเบียนบริษัท 0105559040621
 • “สินค้า” หมายความถึง สินค้าต่างๆ ที่ได้เสนอขายผ่านหน้าเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของรอร์ยู ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ อาหารแห้ง อาหารสด อาหารแปรรูป หรือสินค้าอื่นใดก็ตาม
 • “เว็บไซต์ (Website)” หมายความถึง เว็บไซต์ที่มีชื่อโดเมนเนม www.rawryou.com หรือชื่ออื่นใดที่ได้มีการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง แก้ไข และแจ้งให้ทราบโดยรอร์ยู
 • “แอพพลิเคชั่น (Application)”หมายความถึง แอพพลิเคชั่นสำหรับใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ซึ่งให้บริการภายใต้เครื่องหมายทางการค้า และ/หรือ ชื่อทางการค้า “รอร์ยู” หรือ “RawrYou” หรือเครื่องหมายการค้า และ/หรือ ชื่อทางการค้าอื่นๆ ของรอร์ยู

บริการของรอร์ยู

          รอร์ยูเป็นตลาดสินค้าออนไลน์ที่เสนอขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของรอร์ยู โดยสินค้าทั้งหมดที่เสนอขายในตลาดสินค้าออนไลน์จะเป็นสินค้าประเภทอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ อาหารสด อาหารแห้ง เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ อาหารสำเร็จรูป อาหารหมักดอง อาหารแห้ง อาหารแปรรูป เครื่องปรุง และผงปรุงรสต่างๆ เป็นต้น นอกจากนั้น บริการของรอร์ยูยังครอบคลุมไปถึงการจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ใช้งานอีกด้วย โดยรอร์ยูจะส่งสินค้าตรงไปถึงสถานที่ที่ผู้ใช้งานกำหนด ไม่ว่าผู้ใช้งานจะต้องการให้ไปส่งที่บ้านพัก คอนโด ร้านอาหาร ที่ทำงาน หรือสถานที่ใดๆ ก็ตาม

          รอร์ยูมุ่งมั่นที่จะผลิตและเลือกสรรสินค้าที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้งาน และมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมจากการใช้บริการของเรา โดยการให้บริการที่ครบวงจรเพียงการกดทำคำสั่งซื้อที่บ้านหรือร้านอาหารของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม คุณภาพและลักษณะต่างๆ ของสินค้าที่มีการเสนอขายบนหน้าเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นในแต่ละช่วงเวลาอาจมีความหลากหลายและแตกต่างกันไปบ้าง สืบเนื่องมาจากปัจจัยรอบด้านที่เราไม่อาจควบคุมได้ เช่น ฤดูกาลในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร แหล่งที่มาของสินค้า เป็นต้น ผู้ใช้งานโปรดอ่านรายละเอียดการรับประกันสินค้าได้ที่ เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าและใช้บริการของ รอร์ยู

การเป็นสมาชิกและการเปิดบัญชีผู้ใช้งาน

          ผู้ใช้งาน ในการใช้บริการรอร์ยูโดยการทำคำสั่งซื้อใดๆ ผู้ใช้งานจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี หากผู้ใช้งานมีอายุไม่ถึง 18 ปี ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการโดยอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองหรือผู้มีอำนาจปกครองของผู้ใช้งานเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในการเปิดบัญชีผู้ใช้งานใหม่สำหรับบุคคลธรรมดา รอร์ยูมิได้มีเงื่อนไขในการแนบเอกสารใดๆ เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลของผู้ใช้งานที่ให้ไว้แก่รอร์ยูว่าถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง ดังนั้น รอร์ยูจึงไม่อาจตรวจสอบหรือรับประกันความถูกต้องและตรงกับความเป็นจริงซึ่งข้อมูลของผู้ใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ อายุ เชื้อชาติ และที่อยู่ของผู้ใช้งาน โดยรอร์ยูจะถือว่าการทำคำสั่งซื้อใดๆ ของผู้ใช้งานที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี ได้กระทำไปโดยอยู่ภายใต้การดูแลหรือการรับรองหรือความยินยอมของผู้ปกครองหรือผู้มีอำนาจปกครอง ซึ่งมีผลให้การทำคำสั่งซื้อนั้นเป็นไปสมบูรณ์และโดยชอบด้วยกฎหมาย

          บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เนื่องจากบัญชีผู้ใช้งานจะมีการบันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับการชำระค่าสินค้าและบริการ ผู้ใช้งานจึงควรเก็บชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับการเข้าบัญชีผู้ใช้งานไว้เป็นความลับเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นใดสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานได้ ในกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ใช้งานจะต้องไม่ใช้บัญชีผู้ใช้งานร่วมกับบุคคลอื่นโดยการเปิดเผยชื่อบัญชีและรหัสผ่าน หากผู้ใช้งานพบว่าหรือมีเหตุควรเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใดเข้าใช้บัญชีของผู้ใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้งานจะต้องแจ้งให้รอร์ยูทราบโดยทันทีเพื่อให้รอร์ยูสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่บัญชีผู้ใช้งาน และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานได้ทันท่วงที

          ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบการกระทำใดๆ ซึ่งได้ทำขึ้นโดยหรือทำผ่านบัญชีของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานเปิดเผยหรือใช้ร่วมกับบุคคลอื่นซึ่งชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ผู้ใช้งานซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริงจะต้องรับผิดชอบในการกระทำใดๆ อันทำขึ้นโดยหรือผ่านบัญชีดังกล่าวด้วย โดยเจ้าของบัญชีที่แท้จริงจะไม่สามารถอ้างว่าเป็นการกระทำที่ตนไม่รับทราบหรือไม่ยินยอมได้ นอกจากนั้น ผู้ใช้งานยังมีหน้าที่ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้แก่รอร์ยูในบัญชีผู้ใช้งานนั้นถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง และผู้ใช้งานมีหน้าที่แจ้งให้รอร์ยูทราบหากมีการแปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว มิฉะนั้น รอร์ยูจะยึดถือข้อมูลล่าสุดที่ให้ไว้แก่รอร์ยู เช่น ข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า หรือเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อในการจัดส่งสินค้า เป็นต้น

          ผู้ใช้งานนิติบุคคล สำหรับกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นนิติบุคคล ผู้ใช้งานรับรองว่าการสมัครสมาชิกและเปิดบัญชีผู้ใช้งานสำหรับการใช้บริการของรอร์ยูนั้น (ก) อยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งได้มีการจดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิยช์ (ข) รับทราบและได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการอย่างถูกต้องจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ ในนามบริษัทนั้นๆ และ (ค) มีผลผูกพันและบังคับใช้กับบริษัทได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

          ทั้งนี้ บัญชีผู้ใช้งานนั้นไม่สามารถเปลี่ยนตัวเจ้าของผู้ใช้งานบัญชี หรือไม่สามารถโอนบัญชีให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมและอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากรอร์ยู และผู้ใช้งานรับทราบและยอมรับว่าสิทธิพิเศษหรือส่วนลดพิเศษใดๆ ที่รอร์ยูได้เสนอให้แก่บัญชีผู้ใช้งานใดบัญชีหนึ่ง ถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวอันไม่อาจโอนสิทธิ์หรือให้สิทธิ์ต่อบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมและอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากรอร์ยู

          การยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน เมื่อผู้ใช้งานได้เข้าใช้งานเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือสั่งซื้อสินค้าหรือบริการใดๆ ของรอร์ยู ให้ถือว่าผู้ใช้งานรับทราบและยอมรับข้อกำหนดในเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดในเงื่อนไขและนโยบายอื่นๆ ที่ปรากฏลิ้งค์ในเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือ ที่หน้าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของรอร์ยู รวมไปถึงเงื่อนไขใดๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมด้วย นอกจากนั้น ผู้ใช้บริการยังมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการอีกด้วย

บริการและค่าบริการ

          ค่าบริการ ในขณะนี้รอร์ยูให้บริการสมัครสมาชิกและเปิดบัญชีผู้ใช้งาน รวมไปถึงการเช้าชมเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นโดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการให้บริการใดๆ ไม่ว่าผู้ใช้งานจะได้ทำคำสั่งซื้อสินค้าหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม รอร์ยูอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการและนโยบายต่างๆ ในอนาคต โดยนโยบายในการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ก็อาจมีการเปลี่ยนไปด้วย ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่รอร์ยูเห็นสมควร หากในอนาคตรอร์ยูมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการต่างๆ โดยมีค่าธรรมเนียม รอร์ยูจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ และ/หรือ แอพพลิเคชั่นของรอร์ยู เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าก่อนที่จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

          ในกรณีที่รอร์ยูเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการตามที่กล่าวข้างต้น ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีส่วนลดพิเศษในบางช่วงเวลาที่รอร์ยูได้มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษ อย่างไรก็ตาม ส่วนลดพิเศษต่างๆ ที่รอร์ยูเสนอ เป็นเพียงส่วนลดเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น โดยระยะเวลาการให้ส่วนลดจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่รอร์ยูจัดโปรโมชั่นตามที่ได้ประกาศและโฆษณาที่หน้าเว็บไซต์ และ/หรือ แอพพลิเคชั่นของรอร์ยู ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการให้บริการทั้งหมดของรอร์ยูจะจัดเก็บในหน่วยเงินบาท ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบภาษีอื่นใด (หากมี) อันเกิดจากการใช้บริการอีกด้วย

         การยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน ในกรณีทีที่ผู้ใช้งานได้ยกเลิก หรือถูกยกเลิก หรือถูกระงับบัญชีผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบบรรดาหนี้ค้างชำระใดๆ ที่ผู้ใช้งานได้ก่อขึ้นก่อนที่จะมีการยกเลิกหรือระงับบัญชีผู้ใช้งานนั้น ไม่ว่าจะเป็นค่าสินค้า ค่าบริการ ค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ รวมไปถึงดอกเบี้ยค้างชำระ และ/หรือ ดอกเบี้ยผิดนัด

เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า

          ในการสั่งซื้อสินค้าของรอร์ยู ผู้ใช้งานจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนที่กำหนดใน “เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าและใช้บริการของรอร์ยู”

          ในการทำคำสั่งซื้อสินค้าและใช้บริการของรอร์ยู ผู้ใช้งานจะต้องสมัครเป็นสมาชิกและลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้งาน นอกจากนั้น ผู้ใช้งานยังจะต้องสามารถชำระเงินค่าสินค้าและบริการทางออนไลน์ ได้ด้วย

ภาพถ่ายสินค้าของรอร์ยู

           รอร์ยูเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในภาพถ่ายสินค้าทั้งหมดที่ปรากฏในเว็บไซต์ และ/หรือ แอพพลิเคชั่น หรือในกรณีที่รอร์ยูไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในภาพถ่ายนั้น รอร์ยูได้รับสิทธิ์ให้ใช้และเผยแพร่ภาพถ่ายสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว รอร์ยูของสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้ใช้งานนำไปใช้ ทำซ้ำ แสดง เผยแพร่ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงซึ่งภาพถ่ายสินค้าทั้งหมดที่ปรากฎในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของรอร์ยูโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากรอร์ยู ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานนำภาพสินค้าของรอร์ยูไปใช้ ทำซ้ำ แสดง เผยแพร่ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต การกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในภาพถ่ายอันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญา

          นอกจากเหนือจากภาพถ่ายสินค้าที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว งานกราฟฟิก โลโก้ งานออกแบบ รูปแบบหน้าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น รวมไปถึงข้อความใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ และ/หรือ แอพพลิเคชั่นของรอร์ยูนั้น ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของรอร์ยูทั้งหมดไม่ว่าจะมีการจดทะเบียนภายใต้ชื่อบริษัทของรอร์ยูหรือบริษัทในเครือหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ บรรดาทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิๆ ใดๆ ของรอร์ยู ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมาย ชื่อทางการค้า ชื่อทางธุรกิจ ชื่อโดเมน ของรอร์ยูและบริษัทในเครือของรอร์ยูนั้น (“ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่นๆ”) รอร์ยูไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานนำทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่นๆ เหล่านั้นไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้โดยตรง หรือการนำไปใช้ประยุกต์เข้ากับงานอื่นๆ ของผู้ใช้งานอันมีผลให้เกิดความสับสนกับทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่นๆ ของรอร์ยู

การละเมิดเงื่อนไขการใช้งาน

          รอร์ยูมีสิทธิในการระงับใช้บัญชีผู้ใช้งานเป็นการชั่วคราว หรือระงับสิทธิพิเศษใดๆ ที่ได้เสนอให้แก่ผู้ใช้งาน หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน หรือห้ามไม่ให้ผู้ใช้งานเข้าใช้เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของรอร์ยู โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า และโดยไม่ต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมการใช้งานแต่อย่างใด ในกรณีดังต่อไปนี้

 • (1) เมื่อรอร์ยูสงสัยหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งในเงื่อนไขฉบับนี้ หรือข้อกำหนดในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าและใช้บริการของรอร์ยู หรือเงื่อนไขและนโยบายอื่นใดตามที่ปรากฎในหน้าเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของรอร์ยู รวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
 • (2) เมื่อรอร์ยูสงสัยหรือเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ใช้งานกระทำการหรือเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหรือการหลอกลวงใดๆ โดยไม่สุจริตในการใช้บริการของรอร์ยู หรือการกระทำใดๆ ที่มีผลให้รอร์ยูหรือผู้ใช้งานรายอื่นได้รับความเสียหายทางทรัพย์สิน
 • (3) เมื่อรอร์ยูสงสัยหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ใช้งานได้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่นๆ ของรอร์ยูโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากรอร์ยู
 • ทั้งนี้ การใช้สิทธิในการระงับหรือยกเลิกสิทธิพิเศษและบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าวข้างต้น จะไม่กระทบกระทือนถึงสิทธิใดๆ ของรอร์ยูในการเรียกค่าเสียหายหรือค่าชดเชยอื่นใด (หากมี) จากผู้ใช้งาน

การรับประกันการให้บริการ

          ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่า รอร์ยู กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ของรอร์ยู ให้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของรอร์ยูตามสภาพที่เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นเป็นอยู่ ทั้งนี้ รอร์ยูไม่สามารถรับประกันได้ว่าการให้บริการเว็บไซต์ของรอร์ยูจะไม่มีความผิดพลาด ไม่มีจุดบกพร่อง หรือไม่พบไวรัสใดๆ และรอร์ยู กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ของรอร์ยูยังไม่อาจรับประกันถึงการให้บริการ การดำเนินงาน การใช้บริการของผู้ใช้งานในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมของบริการ และการละเมิดสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลภายนอก ของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น นอกจากนั้น ผู้ใช้งานรับทราบว่าข้อแนะนำหรือข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากรอร์ยู กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ของรอร์ยู ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการรับประกันการให้บริการต่างๆ ของรอร์ยูตามที่กล่าวข้างต้น

ความรับผิดของรอร์ยู

           ผู้ใช้งานรับทราบและยอมรับว่า ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม รอร์ยู กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ของรอร์ยู ไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือรับผิดในความเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของรอร์ยู หากว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ใช้งาน หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานเอง ไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อร่างกาย ทรัพย์สิน ชื่อเสียง หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ทั้งนี้ ในกรณีที่รอร์ยู กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ของรอร์ยู จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานหรือบุคคลใดๆ ความรับผิดของรอร์ยู กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ของรอร์ยู รวมกันจะต้องไม่เกินจำนวนค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่ผู้ใช้งานได้ชำระให้แก่รอร์ยูในรอบระยะเวลา 12 เดือน ล่าสุดก่อนที่จะเกิดความรับผิดขึ้น ซึ่งค่าธรรมเนียมและค่าบริการนั้นจะไม่รวมถึงบรรดาจำนวนเงินที่ผู้ใช้งานได้ชำระเพื่อการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้า

การเยียวยาเสียหายแก่รอร์ยู

          ผู้ใช้งานยินยอมชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ รวมไปถึงการดำเนินการทางกฎหมายที่เกิดขึ้นให้แก่รอร์ยู บริษัทในเครือของรอร์ยู กรรมการ พนักงาน และลูกจ้าง ของรอร์ยู หากปรากฎมีบุคคลใดๆ เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินคดีทางแพ่ง และ/หรือ อาญาต่อรอร์ยู บริษัทในเครือของรอร์ยู กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของรอร์ยู ซึ่งค่าเสียหายหรือค่าชดใช้ดังกล่าวเกิดขึ้นมาจากการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ใช้งาน หรือเกิดจากการกระทำละเมิดหรือการกระทำไม่ชอบของผู้ใช้งานด้วยข้อกำหนดในเงื่อนไขฉบับนี้ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าและบริการ หรือเงื่อนไขและนโยบายอื่นใดที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์รอร์ยูและแอพพลิเคชั่นของรอร์ยู

การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย

          ในการใช้บริการของรอร์ยู ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชมเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือการใช้บริการสั่งซื้อสินค้าของรอร์ยู ผู้ใช้งานจะต้องใช้บริการโดยเคารพและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนั้นด้วย

การแยกข้อกำหนดของเงื่อนไข

          ในกรณีที่ข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งของเงื่อนไขฉบับนี้ตกเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ใช้งานตกลงและยินยอมให้รอร์ยูแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในส่วนที่ตกเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้น ให้ตรงตามเจตนารมณ์ในการให้บริการ และผู้ใช้งานยินยอมให้ข้อกำหนดอื่นๆ ที่มิได้ตกเป็นโมฆะหรือไม่อาจบังคับใช้ได้ยังคงมีผลบังคับใช้ระหว่างรอร์ยูและผู้ใช้งานต่อไป

ตัวแทนของรอร์ยู

          รอร์ยูเป็นผู้ให้บริการตลาดสินค้าออนไลน์และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการสั่งซื้อสินค้า โดยรอร์ยูเป็นผู้ดำเนินการโดยอิสระ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานรับทราบว่ารอร์ยูไม่มีการแต่งตั้งตัวแทน การตั้งตัวแทนจำหน่าย การร่วมทุน หรือการตั้งแฟรนไชส์ใดๆ อันจะถือว่าบุคคลเหล่านั้นสามารถหรือมีอำนาจดำเนินการใดๆ ในฐานะตัวแทนของรอร์ยู หรือในนามของรอร์ยูได้

การเปลี่ยนแปลงการให้บริการ

           รอร์ยูสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการ หรือการยกเลิกการให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งของรอร์ยู ณ เวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งถึงสาเหตุในการยกเลิกบริการล่วงหน้าแต่ออย่างใด นอกจากนั้น รอร์ยูขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและนโยบายต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของรอร์ยูตามที่รอร์ยูเห็นสมควร ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงควรอ่านข้อกำหนดในเงื่อนไขและนโยบายต่างๆ ที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นอยู่เสมอ หากรอร์ยูมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในเงื่อนไขหรือนโยบายใดๆ อย่างมีนัยยะสำคัญ รอร์ยูจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบผ่านทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น อีเมลหรือด้วยช่องทางอื่นใดตามที่รอร์ยูเห็นสมควร ทั้งนี้ กรณีใดถือว่าเป็นการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด “อย่างมีนัยยะสำคัญ” นั้น รอร์ยูจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาแต่เพียงผู้เดียว โดยรอร์ยูจะใช้สิทธิ์ขาดในการพิจารณาอย่างเหมาะสมและโดยสุจริต

คำบอกกล่าว

          เว้นแต่ในกรณีที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ใช้งานสามารถส่งคำบอกกล่าว หนังสือแจ้ง หนังสือทวงถาม หรือหนังสือใดๆ ให้แก่รอร์ยูได้ทางหน้าเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของรอร์ยู หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่รอร์ยูตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท เดลี่ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด

8 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

          เมื่อรอร์ยูได้รับคำบอกกล่าว หนังสือแจ้ง หนังสือทวงถาม หรือหนังสือใดๆ แล้ว รอร์ยูจะดำเนินการเพื่อพิจารณาและดำเนินการใดๆ เพื่อตอบกลับข้อความตามคำบอกกล่าว หนังสือแจ้ง หนังสือทวงถาม หรือหนังสือใดๆ ภายในระยะเวลาตามสมควร

การยุติข้อพิพาท

          ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีความประสงค์จะร้องเรียน สอบถาม หรือมีข้อขัดแย้งใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินการของรอร์ยู ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าผู้ใช้งานจะต้องแจ้งถึงข้อร้องเรียน ข้อสอบถาม หรือข้อขัดแย้งแก่รอร์ยูโดยตรงเสียก่อน รอร์ยูจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและความผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการกระทำของรอร์ยู ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้งานและรอร์ยูไม่สามารถหาข้อยุติข้อขัดแย้งระหว่างกันได้ ข้อขัดแย้งดังกล่าวอยู่ภายใต้การพิจารณาของศาลไทยเท่านั้น

กฎหมายที่บังคับใช้

          เงื่อนไขฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นโดยอยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย